Førstehjelpskurs

Førstehjelpskurset er en del av trafikalt grunnkurs. Alle elever under 25 år må ta trafikalt grunnkurs før man kan begynne å øvelseskjøre.

Alle som skal ta nytt førerkort må ha gjennomført et førstehjelpskurs på 4 undervisningstimer. Kurset er obligatorisk og er en del av trafikalt grunnkurs. Pris: Kr. 600,-

 1. Alle elever under 25 år må ta trafikalt grunnkurs før de kan begynne å øvelseskjøre. Dette gjelder for alle førerkortklasser.
 2. Dersom du er over 25 år får du fritak fra deler av kurset, men du må likevel gjennomføre førstehjelpskurset og mørkekjøringskurset. Tidligere erfaring eller utdannelse gir ikke fritak fra førstehjelpskurset.

Vi holder alle våre førstehjelpskurs i Trafikksikkerhetshallen. Der har vi mye utstyr som brukes under kurset. Du får blant annet oppleve å sitte i en bil som går rundt på taket, og du vil lære hvordan man best mulig håndterer slike situasjoner dersom de oppstår.T. Solbakken Trafikkskole

Kommende førstehjelpskurs

Vis alle →

Klasse Oppstart Kurs Pris Påmelding
TG Tir 25. jun

Førstehjelp

Terje Solbakken Trafikkskole AS, Hesthaugvegen 18, 5119 Ulset

kr 750,- Påmelding

Har du noen spørsmål?

T.solbakken-trafikalt-grunnkurs-34

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften) Kapittel 8. Trafikalt grunnkurs

§ 8-1.Generelt om trafikalt grunnkurs

Personer som skal erverve førerett, skal i opplæringens trinn 1 gjennomføre trafikalt grunnkurs, jf. kapitlene 9 til og med 15.

Personen må ha fylt 15 år før grunnkurset kan påbegynnes.

Kurset er på 17 undervisningstimer, fordelt over minst 5 samlinger, og kan gjennomføres med inntil 16 elever. Det er adgang til å ta med inntil 2 elever i tillegg på deler av kurset, dersom disse har hatt forfall ved deler av tidligere kurs. Alternativt kan 2 elever som faller inn under unntakene i § 8-2 første ledd bokstavene b), c) eller d) tas i tillegg til de 16 elevene under opplæring i plikter ved trafikkuhell og førstehjelp.

Det skal være 4 timer undervisning om plikter ved trafikkuhell og førstehjelp hvorav 1 time brukes til praktisk øving i forbindelse med en arrangert ulykke.

Det skal være 3 timer undervisning om å være trafikant i mørket. Minst 1 av timene skal være demonstrasjon på et uteområde med liten eller ingen trafikk, der både gåendes og kjørendes perspektiv erfares. Denne delen kan gjennomføres med inntil 6 elever per lærer. Minst 1 time skal være demonstrasjon i bil på veg i reelle trafikksituasjoner med elevene som passasjerer. Denne delen kan gjennomføres med inntil 2 elever i bilen. Resterende tid disponeres til forventninger, mål, oppsummering og refleksjon med medelever og lærere i klasserom.

Øvrig undervisning, jf. § 8-3 andre ledd nr. 1–4, skal være på 10 timer og fordeles jevnt over minst 3 samlinger.

Det kan gjennomføres bare en samling i trafikalt grunnkurs per dag.

§ 8-2.Personer som er unntatt fra kravet om trafikalt grunnkurs

Unntatt fra kravet om trafikalt grunnkurs er:

 1. personer som tidligere har gjennomført trafikalt grunnkurs,
 2. innehavere av norsk førerkort eller kompetansebevis som har eller har hatt førerett i klasse A1, A2, A, B, AM 146, AM 147, S eller T,
 3. personer som har fylt 25 år,
 4. personer som har eller har hatt førerett som anerkjennes for kjøring i Norge etter forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. kapittel 8, 9 og 10.

Personer som er unntatt etter første ledd bokstav b) på grunn av førerett i klasse AM 146, S eller T og personer som er unntatt etter første ledd bokstavene c) og d) skal likevel ha opplæring i kjøring i mørket og undervisning om plikter ved trafikkuhell og førstehjelp.

§ 8-3.Kursmål for trafikalt grunnkurs

Eleven skal gjennom opplevelser, aktiviteter og oppsummeringer bli bevisst på hva som menes med at enhver skal ferdes hensynsfullt, og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret, jf. vegtrafikkloven § 3.

Eleven skal

 1. kjenne til formelle begrunnelser for at vi har trafikkopplæring, vilkår for å få førerkort og at det finnes læreplaner for trafikkopplæring
 2. ha grunnleggende forståelse for trafikk og førerrollen ved å
  1. bli bevisst hvordan regler om plassering, fart, vikeplikt, skilt og vegoppmerking og andre former for regulering og styring bidrar til sikrere og mer effektiv trafikkavvikling
  2. drøfte samfunnets behov og miljømessige konsekvenser av vegtrafikken
  3. bli bevisst ansvaret føreren har for å velge andre måter å reise på enn ved eget kjøretøy, eller å la være å reise, om dette er det beste for en selv, eventuelle passasjerer, miljø m.m.
 3. videreutvikle sin kunnskap om mennesket i trafikken ved å
  1. drøfte ulike trafikantgruppers forutsetninger, behov og perspektiv
  2. beskrive vesentlige elementer i kjøreprosessen og bli bevisst betydningen av motivasjon og følelser
  3. forstå betydningen av kommunikasjon og samhandling
  4. bli bevisst hvilken betydning ansvarsforståelse, selvinnsikt og vilje har for hvordan vi handler i trafikken
 4. ha kunnskap om betydningen av trafikkopplæring ved å
  1. kjenne til reglene for øvingskjøring
  2. drøfte sammenhengen mellom kjøreerfaring og trafikkulykker
  3. forstå betydningen av automatisering av grunnleggende handlinger og handlingsmønstre
  4. drøfte føreropplæringsmodellen, og hvordan opplæring ved trafikkskole og privat øving er nyttig og nødvendig for å nå målet for opplæringen
 5. beherske grunnleggende ferdigheter i forbindelse med trafikkulykker og førstehjelp ved å
  1. ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell
  2. kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested
  3. kunne vurdere skadeomfang og øve på praktisk førstehjelp
 6. delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke og gjennom denne
  1. oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles og hvordan varsling gjøres
  2. øve på grunnleggende rutiner på skadestedet
  3. videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker
 7. bli bevisst gjennom demonstrasjon ute og i bil hvordan trafikkulykker i mørket kan unngås ved å
  1. oppleve og erfare årsaksforhold ved typiske ulykker som skjer i mørket og ha grunnlag for å vurdere risiko ved kjøring i mørket
  2. drøfte hvordan vi som trafikanter kan opptre for å redusere risikoen ved ferdsel i mørket
  3. drøfte hva som er riktig lysbruk og atferd ellers ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket.

Eleven skal vurdere sin egen kompetanse til å begynne videre opplæring og ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvingskjøre.

§ 8-4.Kursbevis

Opplæringsinstitusjonen skal melde fra til trafikkstasjonen om hvilke elever som har gjennomført trafikalt grunnkurs. Trafikkstasjonen utsteder bevis som gir rett til øvingskjøring.

§ 8-5.Trafikalt grunnkurs i offentlig skoleverk

Trafikalt grunnkurs i det offentlige skoleverket kan gjennomføres etter vilkårene i § 8-1 til § 8-4. Kurset kan også gjennomføres av elever på tiende klassetrinn selv om eleven ikke har fylt 15 år.

Trafikalt grunnkurs kan også gjennomføres som en integrert del av valgfag trafikk forutsatt at:

 • eleven går i niende eller høyere klassetrinn,
 • eleven har vært til stede i minst 80 prosent av valgfagets 57 timer herunder hele førstehjelpsopplæringen,
 • undervisningen ikke gjennomføres med flere enn 18 elever.

Kjøring i mørket inngår ikke som en del av valgfag trafikk og må gjennomføres som beskrevet i § 8-1.

Kilde: Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.